Wednesday, March 8, 2017

Acetabularía

Acetabularía [-lá-, lat.], rod zelených

Dudinka

Dudinka [-di-j, m. v SSSR v RSFSR v Krasnojarském kr., středisko Taj-myrského auton. okruhu na Jeniseji, 23 000 obyv. Přístav přístupný i nám. lodím; prům. rybný.

Tuesday, March 7, 2017

Bzenec

Bzenec, m. v Jihomor. kr., okr. Hodonín, 4013 obyv. B. je střediskem vinařské a zelinářské oblasti; prům.

Brauner ¡van

Brauner ¡van, 1907-1967, sl. veterinář, mikrobiolog, prof. epizootologie na Vysoké škole veterinární v Košicích, akad. SAV (1953) a člen kor. ČSAV (1962). Dílo Nakažlivé choroby hospodářských zvierat. L.s.c. (1952 1964).

Čech Vladimír

Čech Vladimír, *1914, vl.jm. V. Přikryl, č. film. režisér a scenárista. Tvoří zvi. filmy dobrodružné a detektivní (Divá Bára, Černý prapor. Kohout plaší smrt) i vysoce ideově zaměřené (Pochodeň, Klič). Z.um. (1976). Čechofracht, podnik zahr. obchodu pro nám. dop. a mez. zasilatelství. Zařizuje zejm. přepravu čs. zboží při vývozu a dovozu do zahr. a ze zahr.; obstarává let. přepravu zásilek; zařizuje přepravu zahr. zboží v tranzitu přes území ČSSR.

Cápovice

cápovice, skupina plemen ovci s velmi hrubou vlnou. K c. patři např. valaška.

Caaaveral mys

Caaaveral mys [keneverl] viz Kennedy mys.

Monday, March 6, 2017

Amortizace

amortizace [-ty-, fr.j a) úmor, umořováni; přenášeni části hodnoty prac. prostředků ^strojů, budov, nářadí, zařízení ap.) do hodnoty výrobků, které se s jejich pomocí vyrábějí; jako obj. ekon. proces vyjadřuje a. miru opotřebení prac. prostředků při výrobě; b) splaceni dluhu pevnými, předem stanovenými částkami; c) úřední prohlášení listiny za neplatnou (umořeni), amortizér [-ty-, fr.j viz tlumič.

Amonium

amonium [-ny-, řec.j, NH4, nestálý radikál; kation v amonných solích, amonizace [-ny-, řec.j 1. hydrobiol. proces rozkladu dusíkatých látek na amoniakální formu dusíku pomoci bakterii; část procesu rozkladu org. látek v přírodě; 2. vodní hosp. ve vodárenství přidávání čpavku a chlóru při úpravě vody.

Angora

angora, dlouhovlasá velmi jemná vlna angorských králíku a koz.

Calgary

Calgary [kelge-], m. v Kanadě v Albertě, 403 300 obyv. Těžba a zpracováni ropy, prům. chem., potr., text. Výzk. středisko těžby ropy amer. a kan. společnosti. Dobytkářské trhy. Calboun [kel-] John Caldwell, 1782 až 1850, amer. politik, viceprez. 1825 až 1832 a státní tajemník 1844 —45. Podporoval otrokářství a agresivní polit. USA vůči Mexiku.

Arménský Taurus

Arménský Taurus, Východní Taurus — pohoří ve vých. Turecku již. od Arménské vysočiny, až 3090 m n.m.

Duala

Duala, přístavní m. v Kamerunu, u Biaferského zálivu Guinejského zálivu, 250 000 obyv. Prům. stroj., text., oděvní, farm., sirkařský, spotřební, dualismus [-¡z-, lat. duo, dva], dvojitost, podvojnost; 1. jiloz. koncepce, která na rozdíl od monismu pokládá materiální a duchovni substanci za rovnocenné principy. Výchozím motivem d. bývá často pokus o smířeni mater, s ideál. Dualistické odtrhování včdomí od hmoty vede v konečných důsledcích k ideál. D. je charakteristický pro filoz. Descartovu a Kantovu. Dualis-tická koncepce vztahu fyzického a psychického je základem teorie psychofyzického paralelismu; 2. spojeni dvou států při zachování poměrné samostatnosti každého z nich; např. 1867 — 1918 Rakousko-Uhersko. dualita [lat.] 1 .fyz. dvojakost — ozn. dvojjedinébo charakteru fyz. objektu. Obvykle ve spojení korpuskulámě — vlnový dualismus, vzájemná souvislost korpuskulámich a vlnových vlastnosti. V.t. de Broglieho hypotéza; 2. el.tech. a sděl. těch. dvojnost a) vztah mezi el. obvody, kdy části obvodu, na niž působí el. napětí, odpovídá část obvodu, v niž působí el. proud, a naopak; b) vztah mezi indukčnosti L a kapacitou C v obvodech se střídavými proudy.

Sunday, March 5, 2017

Blida

Blida, m. v sev. Alžírsku na úpatí Telí Atlasu, 93 000 obyv. Obch. středisko zeměd. plodin (obilí, vinná réva, olivy).

Bohuňovice

Bohuňovice, obec v Severomor. kr., okr. Olomouc, 2937 obyv. Prům. dřevařský.

Boháč Dušan

Boháč Dušan, * 1930, sl. architekt (např. internátní škola v Bratislavě, projekty hotelových zařízení); ředitel Státného projektového a typizačného ústavu v Bratislavě; od 1977 člen ÚV FSA ČSSR, vedoucí ideol. a polit, sekce a místopředseda ZSA.

Bublák

bublák, skupina plemen holuba domácího, vyznačující se vedle normálního vrkání zvi. hrdelním hlasem (bubláním).

Dubinin

Dubinin [-ůin] Nikolaj Petrovič, * 1907, sov. genetik; akad. AV SSSR (1966), od 1966 ředitel Institutu obecné genet. AV SSSR. Zabývá se hl. problémy obecné a evoluční genet. a uplatněním genet. v zeměd. Len.c. (1966).

Bolívar y Ponte

Bolívar y Ponte [-li-] Simon José Antonio, 1783— 1830, venezuelský politik a gen., nejvýzn. postava latinskoamer. nár. osvob. hnutí; od 1810 bojoval se střídavými úspěchy proti špan. nadvládě; po vítězství 1818 byl zvolen 1819 prez.; 1819 dobyl Novou Granadu; 1819 vyhlášeno (1820 schváleno) zal. Kolumbijské rep. (Velká Kolumbie) v čele s B. y P.; 1824 přispěl k osvobození Horního Peru (Bolívie), kde dostal diktátorské pra-

Saturday, March 4, 2017

DEMAG

DEMAG, Deutsche Maschinenfabrik AG - jeden z největších stroj, koncernů NSR. Vznikl fúzí 1926. Vyrábí zařízení např. pro doly, hutě, chem. závody, stavby mostů, demagnetizace [-ty-, lat. -I- řec.], od-magnetování feromagnetické látky (klesajícím elmag. polem nebo zahřá-tím na Curieův bod), demagog [řec.], ve starořec. spol. vůdce lidu; nyní člověk, který používá demagogie.

Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath [vaj kli-] viz Dublin. Bailey [bejli] Irwing Widmer, 1884 až 1967, amer. botanik. Použil pa-leobot. objektů při řešení problému vývoje anat. struktur.

Andreotti

Andreotti [-ty] Giulio, * 1911, it. právník a politik; člen Kř.dem. strany, od 1954 několikrát min. různých resortů, 1972 — 73. 1976 — 79 min. předseda; představitel pravého křídla v Kř. dem. straně.

Brescia

Brescia [-ša], m. v se v. Itálii v kr. Lombardia,215200 obyv. Prům. zbrojní, stroj., automobilový, let., oděvní, el.tech.; dop. křižovatka. Muzea, galérie, knihovny.

Konstantinopol

Konstantinopol, na území Řecka vzniklo latinské

Apeldoorn

Apeldoorn [á-dó-], m. v Nizozemsku, 132 800 obyv. Prům. stroj., chem., text., pap.; dop. křižovatka. Přístav na kanále (dlouhém 54 km) mezi Zwolle a IJssel. A. připomínán již 793.

Friday, March 3, 2017

Antireflexní vrstva

antireflexní vrstva [-ty-, řec. lat.], soustava velmi tenkých vrstev na plo chách čoček, omezujících vliv odrazu světla; tím snižuje ztráty světla u složitějších objektivů a zlepšuje kontrast obrazu.

Bání Suvaif

Bání Suvaif [-ný], m. v Egyptě na levém břehu Nilu na kanálu Ibrahímija, 90 000 obyv. Prům. text., cukrovarnický, tabákový.

Ainetvst

ainetvst [řec.]. polodrahokam, fialová

Abéard

Abéard [abelár] Pierre, 1079-1142, fr. lozof a teolog, průkopník racioabeceda řecká

Bervíd Miloslav

Bervíd Miloslav, *1921, č. dirigent, um. ředitel a hl. dirigent Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních (od 1956). Z.um. (1979).

Thursday, March 2, 2017

Bruggská jitřní mše

bruggská jitřní mše, úspěšné povstání flanderských měšťanů vkvětnu—srpnu 1302 proti fr. králi Filipovi IV. Sličnému.

Bánsky Jozef

Bánsky Jozef, 1919 — 1956, sl. lit. historik : překladatel z polštiny a biblio

Csokor

Csokor [čo-] Franz Theodor, 1885 až 1969, rak. dramatik a prozaik; patřil k expresionistické avantgardě; 1938 až 1946 v emigraci. Pozdější díla jsou reál. a antifašistická.

Abd al-Karím

Abd al-Karím, asi 1882 — 1963, emír rífských Berberů a vůdce povstání proti Španělům (1921—24) a později proti Francouzům v Maroku. 1926 zajat a vězněn na ostrově Réunion, odkud 1947 prchl do Egypta.

Dětmarz Merseburgu

Dětmarz Merseburgu [-ze-], 975 —1018, saský kronikář; autor saských dějin z konce 10. a zač. ll.st., obsahujících četné zprávy o č. a pol. událostech té doby.

Distomatóza

distomatóza [dy-, řec.], st. ozn. pro onemocnění člověka, působené motolicemi rodu Distoma, které se dnes řadí do jiných rodů (např. Fasciola, Dicrocoelium). V.t. fasciolóza. distorze [dy-, lat.] 1. fyz. zkreslení obrazu opt. vadami čoček: 2. lék. viz podvrtnutí.

Wednesday, March 1, 2017

Czenrieiíski

Czenrieiíski [Červjeň-J Boleshn, 1851 až 1888, pol. řev. básník; autor textu rev. děl. písně Rudý prapor, která se v Čechách rozšířila po 1890. Czerwone Wierchy [če- vje-J viz Červené vrchy.

Dellingerův jev

Dellingerův jev, Moegellův-Dellinge-rův jev — náhlé zeslabení, až úplné vymizení dálkového příjmu na rádioz našich děl. básníků připravil J. Petr-michl {Poslední bitva vzplála).

Casons

Casons [kas-] Alejandro, 1903 — 1965, vl.jm. A. Rodriguez Álvarez, špan.

Daquin

Daquin [-ken] Louis, *1908, fr. film. režisér; tvůrce osobitých pokrokových snímků (My jsme Francie, Na úsvitu. První po boku, Baragonské bodláčí). Dár al-Bajdá viz Casablanca.

Diabelli

Diabelli [dy-] Anton, 1781 — 1858, rak. hud. vydavatel a skladatel (opery, kantáty, klavírní skladby). Na téma Diabelliho valčíku vznikly Beethovenovy variace.

Darieuxová

Darieuxová [-rje-] Danielle, *1917, fr. film. herečka; role ve filmech:Konec krize, Volha v plamenech, Madame de Červený a černý, Pod pokličkou, Marie-Octobre, Slečinky z Ro-chefortu. Viz ilustrace stř. 452. Darío [-ri-] Ruběn, 1867 — 1916, nica-ragujský básník; hl. představitel mo-